Image

Standpunten ITH

Onderstaande standpunten vloeien voort uit het fundament dat Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) dé lokale politieke partij van Houten is. Dit betekent dat ITH onafhankelijk is en geen rekening hoeft te houden met landelijke en provinciale politieke partijen en hun dogma’s.

ITH is niet gebonden en kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de gemeente Houten opkomen en hun inwoners. ITH zet zich de komende jaren daarom weer stevig in voor het lokale belang en het belang van haar inwoners.  “Inwoners voortaan vooraan! “, dat is het motto van ITH voor de komende raadsperiode.

Inwoners voortaan vooraan! 

Betere inspraak en participatie voor inwoners

ITH stelt bij elk initiatief de voorwaarde dat wanneer de participatie niet goed verlopen is, het plan terug moet naar de tekentafel. Daarbij wil ITH dat inwoners in de planfase betrokken worden, dat zij inspraak krijgen bij de plannen die gemaakt worden en meebeslissen over de te maken keuzes. Door zo vroeg mogelijk de inwoners van Houten te betrekken zullen er betere plannen worden ontwikkeld, die op minder of geen weerstand stuiten en beter passen in Houten. ITH is ook voorstander van een wethouder inwonersparticipatie, die er specifiek voor zorgdraagt dat een volwaardige participatie van inwoners in de toekomst gegarandeerd wordt.

Bruisend Houten

ITH is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan een meer bruisend en gezellig karakter van Houten. ITH wil dat de gemeente particuliere initiatieven, zoals het Stadsstrand Houten, het Winterplein met schaatsbaan, het Dorpsfeest en het culinaire evenement ProefHouten intensiever stimuleert. ITH wil meer financiële ondersteuning voor de culturele sector. Houten moet gezelliger worden en meer bruisen. De winkelleegstand is nijpend en ITH wil dat de gemeente een actievere rol aanneemt om deze tegen te gaan.

Wonen

Er dienen zo snel mogelijk nieuwe woningen gebouwd te worden in Houten, die bij het Houtens DNA en de woonwensen van de Houtense inwoners passen. De wachttijden voor een nieuwe woning zijn al jaren onverantwoord hoog en ITH wil jongeren en senioren de mogelijkheid bieden om in Houten te kunnen blijven wonen. Wij zijn blij dat we samen met onze inwoners via het referendum de plannen hebben kunnen tegenhouden van stedelijke verdichting, minder groen en massale hoogbouw. ITH kiest voor woningbouw die passend is voor Houten met groen en een gezonde en veilige leefomgeving. ITH wil dat er maximaal ingezet wordt op betaalbare woningen in Houten en de eigen inwoners dienen prioriteit te krijgen bij  de toewijzing van (nieuwe) woningen. Door de woningbouwopgave te richten op de woonwensen van Houtense inwoners zal  doorstroming beter op gang komen.

De woningbouwopgave dient volgens ITH gerealiseerd te worden in Houten-Oost. De belangrijkste reden hiervoor is dat er in Houten-Oost een veel beter financieel perspectief ligt en de gemeente daar een eigen grondpositie heeft. In Houten-Oost kan de mooie groene structuur van Houten behouden worden en het ligt, in tegenstelling tot Noordwest, ver genoeg van de snelweg af om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Doordat in Houten-Oost een groter aantal woningen gerealiseerd kan worden, wil ITH stedelijke verdichting in Centrum, Molenzoom en Koppeling voorkomen. Er kan dan in Centrum, Molenzoom en Koppeling sprake zijn van gebiedsontwikkeling, waarbij nieuwe bebouwing aan dient te sluiten bij de huidige bebouwing.

Het Oude Dorp is een origineel stukje Houten en het unieke dorpse karakter van het Oude Dorp dient behouden te worden. ITH ziet geen ruimte voor een grote uitbreiding van de supermarkt. Het Oude Dorp is een uitstekende plek voor seniorenwoningen, zoals de initiatieven van Stichting Knarrenhof. Ouderen kunnen dan zelfstandig blijven wonen vlakbij veel voorzieningen met een mooi park. Ook wil ITH zich blijven inzetten voor het unieke en het vertrouwde kleinschalige karakter van Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal.

Veiligheid

Ten aanzien van het veiligheidsbeleid staat ITH voor een betere bescherming van de inwoners tegen criminaliteit en overlast. Wij zijn voorstander van lik-op-stuk. Meer handhaving en cameratoezicht ziet ITH als mogelijkheden om dit te voorkomen. Daarnaast wil ITH dat het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar wordt gesteld. Openlijk drugsgebruik in de publieke ruimte wordt door inwoners van Houten ervaren als hinder, overlast en roepen gevoelens van onveiligheid op. Het gebruik van soft- en harddrugs hoort niet thuis in het straatbeeld in Houten.

Leefbaarheid

Onderhoudsniveau van de openbare ruimte schiet tekort. Het onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. De afgelopen jaren is er tegen de zin van ITH in fors bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. ITH wil de bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte zo snel mogelijk weer terugdraaien. En dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van Houten. ITH wil dat het bomenbeleid verder uitgebreid wordt.

Duurzaamheid

ITH wil de komende periode stevig inzetten op duurzaamheid en streeft er naar om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Er moet prioriteit worden gegeven aan duurzame energieopwekking en energiebesparing, waarbij betaalbaarheid een voorwaarde is. ITH zet in op grootschalige toepassing van zonne-energie, waarbij gestreefd wordt naar 100% lokaal eigenaarschap. Daarnaast is het ook belangrijk dat we innovatieve manieren van energieopwekking en energiebesparing nauwlettend in de gaten houden. ITH is van mening dat innovatie een grote bijdrage kan leveren om de klimaatdoelstellingen te behalen. ITH wil geen windturbines in de buurt van woonwijken en is voorstander van de initiatieven van mooi ’t Goy in plaats van windturbines die twee keer zo hoog zijn als de Domtoren.