Drugs horen niet thuis in het straatbeeld van Houten!

Overlast als gevolg van drugsgebruik in Houten is menig inwoner een doorn in het oog. Mij heeft het als strafrechtjurist altijd verbaasd dat het openen van een blikje bier in de openbare ruimte volgens de lokale wetgeving in Houten wel strafbaar is gesteld, maar dat openlijk gebruik van soft- en harddrugs dat niet is.

Al enige tijd terug heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bevolkingsonderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in de regio Houten, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Hieruit blijkt dat ruim 20% van de inwoners aangeeft dat drugshandel en drugsgebruik voorkomt in zijn of haar buurt. Dat is welgeteld een vijfde van alle inwoners. Ook geeft het onderzoek aan dat 4% ernstige overlast hiervan ondervindt. Dus geen overlast, maar ernstige overlast.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een prettig woonklimaat in onze gemeente. De gevolgen van overlast kunnen ingrijpend zijn voor onze inwoners. Slapeloze nachten, gevoelens van onveiligheid en niet meer de vrijheid voelen om ergens naartoe te willen gaan. In navolging van de meeste gemeenten in Nederland is op initiatief van de Inwonerspartij het openlijk gebruik van soft- en harddrugs in Houten nu strafbaar gesteld en is er extra capaciteit beschikbaar gesteld voor handhaving.

Sommige partijen zijn hier kritisch over of hebben zelfs weleens laten doorklinken dat legalisering van drugs wellicht een betere optie is. Tja, dan frons ik mijn wenkbrauwen. Recentelijk is het online gokken gelegaliseerd en weet u wat daar de effecten van zijn? U raadt het al. Het Trimbos-instituut meldt een stijging van het aantal gokverslaafden.

Vanzelfsprekend is handhaving alleen niet voldoende. Daarom zet dit college ook in op preventie via educatie en wordt er geïnvesteerd in onderwijs, sport, cultuur en goede jeugdzorg. Maar het sluitstuk ontbrak nog steeds. Drugs horen gewoon niet thuis in ons straatbeeld van Houten en onze inwoners verdienen een leefbare en veilige woonomgeving. Dit geldt voor onze jonge kinderen, onze ouderen en eigenlijk voor iedereen.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten.

Voortbouwen op unieke karakter van Houten samen met inwoners

Iedere inwoner uit Houten moeten we het perspectief kunnen bieden dat zij in Houten kunnen blijven wonen. Daarom wordt in de komende periode stevig geïnvesteerd in extra woningen voor Houtenaren en ook voor mensen die een binding hebben met Houten. Maar niet minder belangrijk is hoe er vervolgens gebouwd gaat worden. Tijdens de verkiezingen heeft de Inwonerspartij zich niet voor niets fel gekeerd tegen de toenmalige plannen van massale hoogbouw, minder groen en stedelijke verdichting. Inwoners hebben deze plannen door middel van een referendum verworpen.

Er is gelukkig nu een nieuwe periode aangebroken, waarin we het anders gaan doen. Er zal worden voortgebouwd op het unieke karakter van Houten. Iets waar we met zijn allen trots op zijn en wat vaak ook de reden is dat velen van ons hier zo prettig wonen. Houten moet en zal een veilige, groene en gezonde leefomgeving blijven met de juiste voorzieningen in de buurt. Dit wordt ook weleens het Houtens DNA genoemd. De nadere invulling hiervan moet echter niet alleen in het gemeentehuis worden bepaald, maar juist samen met inwoners. U als inwoner kent Houten en weet wat Houten nodig heeft. Daarom zal u als inwoner geraadpleegd worden, omdat u vooraan staat!

De afgelopen periode zijn er veel straatinterviews geweest met inwoners uit Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Ook is er een vragenlijst de afgelopen twee maanden beschikbaar gesteld die inwoners konden invullen op Houtenpraatmee.nl, waarbij inwoners hun wensen kenbaar konden maken. Daarnaast is er een expertgroep met eigen inwoners uit Houten die specifieke en beroepsmatige deskundigheid hebben op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen, waaronder de architect van onze huidige unieke inrichting in Houten. Dit past in ons streven om de deskundigheid van onze inwoners een veel prominentere plaats te geven aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Niet over inwoners beslissen, maar met inwoners!

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning

De bibliotheek vervult in Houten een belangrijke rol voor jong en oud. In een steeds verdergaande geïndividualiseerde maatschappij is het van belang om blijvend te investeren in voorzieningen die midden in de samenleving staan. In vorige colleges is dermate stevig bezuinigd op de bibliotheek dat de kerntaken ervan onverantwoord onder druk zijn komen te staan. Een onbegrijpelijke keuze nu juist de bibliotheek voorziet in een gevarieerd aanbod dat op diverse manieren onze eigen inwoners ten dienste staat. Niet voor niets heeft de Inwonerspartij er daarom voor gezorgd dat de komende raadsperiode structureel geïnvesteerd wordt in de bibliotheek, zodat zij haar waarde kan behouden en vergroten voor onze inwoners.

Hierdoor blijft het mogelijk dat achterstanden in de basisvaardigheden bij kinderen en volwassenen worden voorkomen. Lees- en taalvaardigheid van jongeren kunnen op deze wijze worden versterkt en daarmee worden de maatschappelijke kansen van onze jonge inwoners vergroot. Maar ook blijft de bibliotheek als ?huiskamer van de Houtense samenleving? beschikbaar, waar mensen gratis hun krant kunnen lezen en elkaar kunnen ontmoeten.

Sinds vorige week is ook het informatiepunt digitale overheid geopend. De toenemende digitalisering maakt de landelijke overheid moeilijker toegankelijk voor ouderen en voor laaggeletterden. De spreekuren van de bibliotheek voorzien erin om hen te helpen die recht hebben op voorzieningen maar niet weten hoe je daarvoor in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de energietoeslag, de studiefinanciering, zorgtoeslagen of de gratis openbaar vervoerregeling voor mensen die ouder zijn dan 66 jaar. In deze tijd van stijgende inflatie is het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en daarin goed gefaciliteerd worden.

Niet alleen door de extra investering van het college maar juist ook door de vele vrijwilligers van de bibliotheek wordt dit allemaal mogelijk gemaakt. Een bibliotheek als educatie- en kenniscentrum alsmede een ontmoetingsplaats voor inwoners die er ook nog voor zorgt dat mensen in deze moeilijke tijden geholpen worden bij hun aanvragen voor inkomensondersteuning. Dat moet wel een kloppend hart zijn dat blijvende investering verdient.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten 

Wees zuinig op ons Oude Dorp!


Het huidige college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie heeft een visie ontwikkeld voor dit authentiek stukje Houten. En wie verwacht had dat juist voor ons mooie Oude Dorp een visie zou komen met heldere keuzes en een richting die aansluit bij behoud van dit dorpsgezicht, kwam bedrogen uit. De voltallige oppositie deed nog een amechtige poging om het college het plan in te laten trekken, maar de bekende oogkleppen waren al lang en breed opgezet.

De coalitiepartijen voelden nattigheid en wilden gezichtsverlies van het college voorkomen en dienden ternauwernood een voorstel in. Dit voorstel week inhoudelijk niet veel af van de oproep van oppositiepartijen: het college mag haar huiswerk grotendeels opnieuw doen. Hoe kon het nu zo ver komen? Het college had dit keer werk gemaakt om omwonenden te betrekken bij de ontwikkelvisie. Maar alleen luisteren is niet voldoende. De kunst is om met de deskundige inbreng van inwoners daadwerkelijk wat te doen. Niet voor niets leidde dit tot een handtekeningenactie van bijna 400 inwoners.

Waar hebben we dit eerder gezien? Tja, en de vergelijking met de Ruimtelijke Koers wordt nog completer nu het college het beschikbare budget weer heeft overgeschreden. Was bij de Ruimtelijke Koers anderhalf miljoen euro uitgegeven voor een plan dat massaal is weggestemd, nu gaat het bijna om een half miljoen euro en moet ook dit huiswerk grotendeels weer over.

Voor de Inwonerspartij geldt dat het unieke dorpse karakter moeten blijven en zullen veranderingen alleen daarbinnen inpasbaar zijn. Wij zijn daarom geen voorstander van een uitbreiding van de supermarkt op het Oude Dorp. Wees zuinig op het Oude Dorp en voor het college: wees ook zuinig op onze gemeentelijke portemonnee!

Sjoerd Kasius

Raadslid Inwonerspartij Toekomst Houten

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

Twee minuten. In twee minuten moest ik mijn zienswijze over de Ruimtelijke Koers pitchen. Echter, wat ik goed of fout vond aan de Ruimtelijke Koers kon ik nooit vertellen binnen twee minuten. Er waren ongeveer 50 inwoners aanwezig in de RTG, maar ik was de enige jongere.
Na gebruik van mijn inspreekrecht begon ik enthousiast met een groep inwoners aan een alternatief plan. Een plan dat wel passend is voor Houten, duurzaam en aansluit bij de wensen van inwoners. Zo ontstond het Manifest Houtense Koers.

De Inwonerspartij Toekomst Houten bracht tijdens de raadsdebatten, als één van de weinige fracties, goed onder de aandacht dat Houten iets anders nodig had. De uitkomst van het referendum bevestigde uiteindelijk ons gedeelde standpunt. Ik merk aan mezelf dat ik het leuk vind om de stem te zijn voor een grote groep mensen die zich niet gehoord voelen.

Ook vind ik het nodig om mijn leeftijdsgenoten bewust te maken dat juist de lokale politiek effect heeft op hun leven en hun toekomst. Ik heb de ambitie om wel iets te veranderen.

ITH heeft mij de kans geboden om mijn stem verder te verspreiden. Ik wil dat elke inwoner in Houten de kans krijgt om gehoord te worden en dat elke jongere zich bij de verkiezingen kan identificeren met een leeftijdsgenoot op de kieslijst.

ITH is bij uitstek een partij die voor de inwoners staat en ik wil hieraan bijdragen. Ik ben rechtenstudent, ik woon en werk in Houten en ik ben 21 jaar. Ik streef ernaar om makkelijk benaderbaar te zijn en de inbreng van iedereen die begaan is met ons mooie Houten te horen.

Ik zal me 110% inzetten om de frisse, geopinieerde, wervelwind te zijn die Houten af en toe nodig heeft!

Sharon Zwijsen