Cultuur in Houten: verbindend en verbluffend!

 

Soms zijn er momenten dat je geraakt wordt door de veerkracht van onze eigen inwoners. Afgelopen week had ik weer zo’n moment. Er was een inzamelingsactie gestart voor Maarten Zijdel, zodat hij met een innovatieve oplossing meer mobiel kan worden. Ik werd er stil van dat er al binnen vier dagen voldoende geld was ingezameld. Dat kan mij ontroeren. Want daarmee maken Houtense inwoners het verschil voor elkaar.

Ook het Cultuurfeest wist mij deze week te raken. Weliswaar op een hele andere manier, maar in de basis komt het toch op hetzelfde neer. Veel betrokken inwoners die zich inzetten voor Houten en daarmee ook voor elkaar. Cultuur raakt. Soms in de persoonlijk ontroering door bijvoorbeeld muziek van KNA tijdens de 4-mei herdenking en soms omdat het nieuwe kansen geeft aan jongeren, zoals Stichting Leergeld en de Techniekfabriek. Het Cultuurfeest heeft veel nieuwe ideeën opgeleverd om cultuur stevig te blijven verankeren in Houten met overigens een sublieme afsluiting door dorpsdichter Danny Keff.

Als Inwonerspartij zien wij cultuur als een belangrijke drager voor onze Houtense samenleving. Of het nu gaat om muziekeducatie, Historische kring tussen Rijn en Lek, carnavalsvereniging De Platneuzen, het sociaal cultureel centrum de Ploeg, Theater Aan de Slinger of de Bibliotheek. Het zijn plaatsen van ontmoeting, inspiratie, traditie, ontspanning en gezelligheid. Houten wordt niet alleen gebouwd met stenen. De kracht van een lokale samenleving wordt gevormd door deze plaatselijke initiatieven, waarin iedereen het gevoel krijgt erbij te horen.

De afgelopen jaren is er in Houten echter veel bezuinigd op cultuur. Als Inwonerspartij hebben wij met deze trend willen breken onder andere door een impuls te geven aan cultuurevenementen van structureel 50.000 euro, maar ook voor het evenementenfonds. En natuurlijk niet te vergeten de extra investering in de Bibliotheek en het Houtens Muziek Collectief. Ook met de keuze van een wethouder Cultuur van ITH die zelf uit het cultuurveld komt, hopen we cultuur in Houten weer een impuls te geven. Niet alleen, maar samen met alle organisaties, de vele vrijwilligers en inwonersinitiatieven. Want die maken Houten!

 

Willem Zandbergen

Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

Afschaffing hondenbelasting een feit!

Honden maken net als alle andere huisdieren onderdeel uit van het sociale leven van veel mensen en gezinnen. Ze zorgen voor een gezellig onthaal als je thuis komt, ze zijn trouw en natuurlijk het allerbeste vriendje van hun baasje. Voor mensen die eenzaam zijn, bieden zij warm gezelschap en de dagelijkse wandelingen zorgen ervoor dat inwoners vitaal blijven. En dan zeker niet te vergeten onze hulphonden, die voor minder valide inwoners van zeer grote betekenis zijn.

Vreemd genoeg moeten alleen eigenaren die een hond als huisdier hebben extra belasting betalen. De Inwonerspartij heeft zich hier altijd tegen verzet. Uit onderzoek blijkt dat afschaffing van deze belasting bovendien leidt tot meer gelijkheid en evenredigheid in de lokale lasten. We moeten immers niet vergeten dat ook inwoners met een laag inkomen een hond hebben en ook zij verdienen een steuntje in de rug in tijden waarin alles duurder is geworden.

Al in 2008 heeft onze toenmalige fractievoorzitter Gerard Zandbergen een voorstel ingediend voor afschaffing van de hondenbelasting. De afgelopen vijftien jaar was er echter nooit een meerderheid in de gemeenteraad bereid om daarmee in te stemmen. Maar de aanhouder wint! Bij de laatste verkiezingen werd de Inwonerspartij met 8 zetels de grootste partij in Houten. Daarin hebben wij kans gezien om tijdens de formatie de afschaffing van de hondenbelasting op te nemen in het coalitieakkoord. En nu is de afschaffing een feit. Helaas zonder steun van GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

 

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

Projectontwikkelaars worden verplicht tot betaalbaar bouwen

In de huidige woningmarkt is het voor gemeenten niet eenvoudig om te zorgen voor betaalbare woningen. Toch is de Inwonerspartij de mening toegedaan dat de gemeente alles in het werk moet stellen wat binnen haar vermogen ligt om daar invloed op uit te oefenen. De keuze om in Houten Oost te bouwen helpt daarbij, omdat de gemeente Houten daar grotendeels eigen grond bezit. Daarmee wordt voorkomen dat particulieren tegen veel te hoge prijzen eerst moeten worden uitgekocht en dit geld vervolgens moet worden terugverdiend via nog hogere huizenprijzen.

Ook de recente invoering van een zelfbewonersplicht door dit college vormt een belangrijke maatregel. Huiseigenaren worden daarmee tot een bepaald bedrag verplicht om deze woning zelf te bewonen in plaats dat woningen door vastgoedbedrijven worden opgekocht en met winst worden doorverkocht. Het initiatief van de Inwonerspartij om startersleningen weer mogelijk te maken, biedt eveneens meer kansen voor onze jongeren om een betaalbare woning te krijgen.

Twee weken geleden heeft de coalitie nog een extra impuls gegeven aan betaalbaar bouwen door de doelgroepenverordening. Met dit instrument kan de gemeente sturen op een gewenste mix van betaalbare koop-, middenhuur- en huurwoningen. Dit betekent dat bouwprojecten verplicht worden dat tenminste 66% van de woningen betaalbaar moet zijn. Er zijn nog maar weinig gemeenten in Nederland die een dergelijke eis dwingend vastleggen in een verordening.

Vanuit de oppositie werden voorstellen gedaan tot verdere differentiatie. Dat lijkt sympathiek, maar sluit daarmee de deur volledig af voor wooninitiatieven van eigen inwoners. De Inwonerspartij vindt het belangrijk dat dergelijke initiatieven, zoals Bezield Wonen Houten, doorgang kunnen vinden. Jongeren hebben recht op betaalbare woningen, maar ook senioren hebben in onze ogen recht op bijvoorbeeld een Knarrenhof. De huidige verordening biedt gelukkig de ruimte voor maatwerk. Opvallend is dat de oppositie uiteindelijk tegen de doelgroepenverordening heeft gestemd. Een pijnlijke constatering, want zonder een dergelijke verordening kunnen projectontwikkelaars simpelweg niet verplicht worden betaalbaar te bouwen in onze gemeente. Daar zou toch iedereen voor moeten zijn?

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

 

 

Het unieke en vertrouwde karakter van Houten is gered!

Veel inwoners wonen met plezier in Houten vanwege de unieke wijze waarop Houten is gebouwd. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend om bij uitbreiding van het aantal woningen te blijven voortborduren op dit mooie concept. Maar niets was minder waar. Een groot aantal partijen in de gemeenteraad wilde twee jaar geleden met de Ruimtelijke Koers een heel andere weg inslaan: massale hoogbouw, minder groen en stedelijke verdichting.

Een ruime meerderheid van de Houtense bevolking heeft zich samen met de Inwonerspartij tijdens het referendum daartegen terecht verzet. Als Inwonerspartij zien wij het dan ook als onze opdracht om aan deze stem van de inwoner gehoor te geven. Het nieuwe college is hiermee direct aan de slag gegaan. Niet alleen, maar juist samen met inwoners. Ja, want zo kan het ook. Straatinterviews, een online enquête waar 2.447 inwoners aan hebben deelgenomen en een expertgroep met eigen inwoners als experts, zoals Robert Derks die de architect van het huidige Houten is. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe inwoners in hun eigen tijd zich volkomen vrijwillig inzetten voor Houten. Het resultaat is een gedragen plan met heldere ruimtelijke inrichtingsprincipes, waarbij het unieke karakter van Houten voortaan behouden blijft.

Toch blijft het voor sommige oppositiepartijen wennen dat het ook anders kan en worden ze niet graag herinnerd aan het verleden. Vanuit de oppositie was er kritiek dat de plannen 10.000 euro hebben gekost. Daar kun je inderdaad iets van vinden. Maar ja, wat heb je liever: een Ruimtelijke Koers die meer dan 1,5 miljoen euro heeft gekost (150 keer zo duur) en die massaal is weggestemd door de eigen inwoners of een plan dat samen met inwoners tot stand is gekomen en dat unaniem is aangenomen? Dan hoef ik zelf niet lang na te denken.

Het is nu zaak dat spoedig extra woningen worden gebouwd voor starters, gezinnen en senioren. Ook dat ziet de Inwonerspartij als haar opdracht. Gelukkig weten we nu dat deze woningen in ieder geval zullen passen binnen onze unieke dorpse karakter!

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

Drugs horen niet thuis in het straatbeeld van Houten!

Overlast als gevolg van drugsgebruik in Houten is menig inwoner een doorn in het oog. Mij heeft het als strafrechtjurist altijd verbaasd dat het openen van een blikje bier in de openbare ruimte volgens de lokale wetgeving in Houten wel strafbaar is gesteld, maar dat openlijk gebruik van soft- en harddrugs dat niet is.

Al enige tijd terug heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bevolkingsonderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in de regio Houten, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Hieruit blijkt dat ruim 20% van de inwoners aangeeft dat drugshandel en drugsgebruik voorkomt in zijn of haar buurt. Dat is welgeteld een vijfde van alle inwoners. Ook geeft het onderzoek aan dat 4% ernstige overlast hiervan ondervindt. Dus geen overlast, maar ernstige overlast.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een prettig woonklimaat in onze gemeente. De gevolgen van overlast kunnen ingrijpend zijn voor onze inwoners. Slapeloze nachten, gevoelens van onveiligheid en niet meer de vrijheid voelen om ergens naartoe te willen gaan. In navolging van de meeste gemeenten in Nederland is op initiatief van de Inwonerspartij het openlijk gebruik van soft- en harddrugs in Houten nu strafbaar gesteld en is er extra capaciteit beschikbaar gesteld voor handhaving.

Sommige partijen zijn hier kritisch over of hebben zelfs weleens laten doorklinken dat legalisering van drugs wellicht een betere optie is. Tja, dan frons ik mijn wenkbrauwen. Recentelijk is het online gokken gelegaliseerd en weet u wat daar de effecten van zijn? U raadt het al. Het Trimbos-instituut meldt een stijging van het aantal gokverslaafden.

Vanzelfsprekend is handhaving alleen niet voldoende. Daarom zet dit college ook in op preventie via educatie en wordt er geïnvesteerd in onderwijs, sport, cultuur en goede jeugdzorg. Maar het sluitstuk ontbrak nog steeds. Drugs horen gewoon niet thuis in ons straatbeeld van Houten en onze inwoners verdienen een leefbare en veilige woonomgeving. Dit geldt voor onze jonge kinderen, onze ouderen en eigenlijk voor iedereen.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten.