Projectontwikkelaars worden verplicht tot betaalbaar bouwen

In de huidige woningmarkt is het voor gemeenten niet eenvoudig om te zorgen voor betaalbare woningen. Toch is de Inwonerspartij de mening toegedaan dat de gemeente alles in het werk moet stellen wat binnen haar vermogen ligt om daar invloed op uit te oefenen. De keuze om in Houten Oost te bouwen helpt daarbij, omdat de gemeente Houten daar grotendeels eigen grond bezit. Daarmee wordt voorkomen dat particulieren tegen veel te hoge prijzen eerst moeten worden uitgekocht en dit geld vervolgens moet worden terugverdiend via nog hogere huizenprijzen.

Ook de recente invoering van een zelfbewonersplicht door dit college vormt een belangrijke maatregel. Huiseigenaren worden daarmee tot een bepaald bedrag verplicht om deze woning zelf te bewonen in plaats dat woningen door vastgoedbedrijven worden opgekocht en met winst worden doorverkocht. Het initiatief van de Inwonerspartij om startersleningen weer mogelijk te maken, biedt eveneens meer kansen voor onze jongeren om een betaalbare woning te krijgen.

Twee weken geleden heeft de coalitie nog een extra impuls gegeven aan betaalbaar bouwen door de doelgroepenverordening. Met dit instrument kan de gemeente sturen op een gewenste mix van betaalbare koop-, middenhuur- en huurwoningen. Dit betekent dat bouwprojecten verplicht worden dat tenminste 66% van de woningen betaalbaar moet zijn. Er zijn nog maar weinig gemeenten in Nederland die een dergelijke eis dwingend vastleggen in een verordening.

Vanuit de oppositie werden voorstellen gedaan tot verdere differentiatie. Dat lijkt sympathiek, maar sluit daarmee de deur volledig af voor wooninitiatieven van eigen inwoners. De Inwonerspartij vindt het belangrijk dat dergelijke initiatieven, zoals Bezield Wonen Houten, doorgang kunnen vinden. Jongeren hebben recht op betaalbare woningen, maar ook senioren hebben in onze ogen recht op bijvoorbeeld een Knarrenhof. De huidige verordening biedt gelukkig de ruimte voor maatwerk. Opvallend is dat de oppositie uiteindelijk tegen de doelgroepenverordening heeft gestemd. Een pijnlijke constatering, want zonder een dergelijke verordening kunnen projectontwikkelaars simpelweg niet verplicht worden betaalbaar te bouwen in onze gemeente. Daar zou toch iedereen voor moeten zijn?

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

 

 

Het unieke en vertrouwde karakter van Houten is gered!

Veel inwoners wonen met plezier in Houten vanwege de unieke wijze waarop Houten is gebouwd. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend om bij uitbreiding van het aantal woningen te blijven voortborduren op dit mooie concept. Maar niets was minder waar. Een groot aantal partijen in de gemeenteraad wilde twee jaar geleden met de Ruimtelijke Koers een heel andere weg inslaan: massale hoogbouw, minder groen en stedelijke verdichting.

Een ruime meerderheid van de Houtense bevolking heeft zich samen met de Inwonerspartij tijdens het referendum daartegen terecht verzet. Als Inwonerspartij zien wij het dan ook als onze opdracht om aan deze stem van de inwoner gehoor te geven. Het nieuwe college is hiermee direct aan de slag gegaan. Niet alleen, maar juist samen met inwoners. Ja, want zo kan het ook. Straatinterviews, een online enquête waar 2.447 inwoners aan hebben deelgenomen en een expertgroep met eigen inwoners als experts, zoals Robert Derks die de architect van het huidige Houten is. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe inwoners in hun eigen tijd zich volkomen vrijwillig inzetten voor Houten. Het resultaat is een gedragen plan met heldere ruimtelijke inrichtingsprincipes, waarbij het unieke karakter van Houten voortaan behouden blijft.

Toch blijft het voor sommige oppositiepartijen wennen dat het ook anders kan en worden ze niet graag herinnerd aan het verleden. Vanuit de oppositie was er kritiek dat de plannen 10.000 euro hebben gekost. Daar kun je inderdaad iets van vinden. Maar ja, wat heb je liever: een Ruimtelijke Koers die meer dan 1,5 miljoen euro heeft gekost (150 keer zo duur) en die massaal is weggestemd door de eigen inwoners of een plan dat samen met inwoners tot stand is gekomen en dat unaniem is aangenomen? Dan hoef ik zelf niet lang na te denken.

Het is nu zaak dat spoedig extra woningen worden gebouwd voor starters, gezinnen en senioren. Ook dat ziet de Inwonerspartij als haar opdracht. Gelukkig weten we nu dat deze woningen in ieder geval zullen passen binnen onze unieke dorpse karakter!

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

Drugs horen niet thuis in het straatbeeld van Houten!

Overlast als gevolg van drugsgebruik in Houten is menig inwoner een doorn in het oog. Mij heeft het als strafrechtjurist altijd verbaasd dat het openen van een blikje bier in de openbare ruimte volgens de lokale wetgeving in Houten wel strafbaar is gesteld, maar dat openlijk gebruik van soft- en harddrugs dat niet is.

Al enige tijd terug heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bevolkingsonderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in de regio Houten, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Hieruit blijkt dat ruim 20% van de inwoners aangeeft dat drugshandel en drugsgebruik voorkomt in zijn of haar buurt. Dat is welgeteld een vijfde van alle inwoners. Ook geeft het onderzoek aan dat 4% ernstige overlast hiervan ondervindt. Dus geen overlast, maar ernstige overlast.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een prettig woonklimaat in onze gemeente. De gevolgen van overlast kunnen ingrijpend zijn voor onze inwoners. Slapeloze nachten, gevoelens van onveiligheid en niet meer de vrijheid voelen om ergens naartoe te willen gaan. In navolging van de meeste gemeenten in Nederland is op initiatief van de Inwonerspartij het openlijk gebruik van soft- en harddrugs in Houten nu strafbaar gesteld en is er extra capaciteit beschikbaar gesteld voor handhaving.

Sommige partijen zijn hier kritisch over of hebben zelfs weleens laten doorklinken dat legalisering van drugs wellicht een betere optie is. Tja, dan frons ik mijn wenkbrauwen. Recentelijk is het online gokken gelegaliseerd en weet u wat daar de effecten van zijn? U raadt het al. Het Trimbos-instituut meldt een stijging van het aantal gokverslaafden.

Vanzelfsprekend is handhaving alleen niet voldoende. Daarom zet dit college ook in op preventie via educatie en wordt er geïnvesteerd in onderwijs, sport, cultuur en goede jeugdzorg. Maar het sluitstuk ontbrak nog steeds. Drugs horen gewoon niet thuis in ons straatbeeld van Houten en onze inwoners verdienen een leefbare en veilige woonomgeving. Dit geldt voor onze jonge kinderen, onze ouderen en eigenlijk voor iedereen.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten.

Voortbouwen op unieke karakter van Houten samen met inwoners

Iedere inwoner uit Houten moeten we het perspectief kunnen bieden dat zij in Houten kunnen blijven wonen. Daarom wordt in de komende periode stevig geïnvesteerd in extra woningen voor Houtenaren en ook voor mensen die een binding hebben met Houten. Maar niet minder belangrijk is hoe er vervolgens gebouwd gaat worden. Tijdens de verkiezingen heeft de Inwonerspartij zich niet voor niets fel gekeerd tegen de toenmalige plannen van massale hoogbouw, minder groen en stedelijke verdichting. Inwoners hebben deze plannen door middel van een referendum verworpen.

Er is gelukkig nu een nieuwe periode aangebroken, waarin we het anders gaan doen. Er zal worden voortgebouwd op het unieke karakter van Houten. Iets waar we met zijn allen trots op zijn en wat vaak ook de reden is dat velen van ons hier zo prettig wonen. Houten moet en zal een veilige, groene en gezonde leefomgeving blijven met de juiste voorzieningen in de buurt. Dit wordt ook weleens het Houtens DNA genoemd. De nadere invulling hiervan moet echter niet alleen in het gemeentehuis worden bepaald, maar juist samen met inwoners. U als inwoner kent Houten en weet wat Houten nodig heeft. Daarom zal u als inwoner geraadpleegd worden, omdat u vooraan staat!

De afgelopen periode zijn er veel straatinterviews geweest met inwoners uit Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Ook is er een vragenlijst de afgelopen twee maanden beschikbaar gesteld die inwoners konden invullen op Houtenpraatmee.nl, waarbij inwoners hun wensen kenbaar konden maken. Daarnaast is er een expertgroep met eigen inwoners uit Houten die specifieke en beroepsmatige deskundigheid hebben op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen, waaronder de architect van onze huidige unieke inrichting in Houten. Dit past in ons streven om de deskundigheid van onze inwoners een veel prominentere plaats te geven aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Niet over inwoners beslissen, maar met inwoners!

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning

De bibliotheek vervult in Houten een belangrijke rol voor jong en oud. In een steeds verdergaande geïndividualiseerde maatschappij is het van belang om blijvend te investeren in voorzieningen die midden in de samenleving staan. In vorige colleges is dermate stevig bezuinigd op de bibliotheek dat de kerntaken ervan onverantwoord onder druk zijn komen te staan. Een onbegrijpelijke keuze nu juist de bibliotheek voorziet in een gevarieerd aanbod dat op diverse manieren onze eigen inwoners ten dienste staat. Niet voor niets heeft de Inwonerspartij er daarom voor gezorgd dat de komende raadsperiode structureel geïnvesteerd wordt in de bibliotheek, zodat zij haar waarde kan behouden en vergroten voor onze inwoners.

Hierdoor blijft het mogelijk dat achterstanden in de basisvaardigheden bij kinderen en volwassenen worden voorkomen. Lees- en taalvaardigheid van jongeren kunnen op deze wijze worden versterkt en daarmee worden de maatschappelijke kansen van onze jonge inwoners vergroot. Maar ook blijft de bibliotheek als ?huiskamer van de Houtense samenleving? beschikbaar, waar mensen gratis hun krant kunnen lezen en elkaar kunnen ontmoeten.

Sinds vorige week is ook het informatiepunt digitale overheid geopend. De toenemende digitalisering maakt de landelijke overheid moeilijker toegankelijk voor ouderen en voor laaggeletterden. De spreekuren van de bibliotheek voorzien erin om hen te helpen die recht hebben op voorzieningen maar niet weten hoe je daarvoor in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de energietoeslag, de studiefinanciering, zorgtoeslagen of de gratis openbaar vervoerregeling voor mensen die ouder zijn dan 66 jaar. In deze tijd van stijgende inflatie is het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en daarin goed gefaciliteerd worden.

Niet alleen door de extra investering van het college maar juist ook door de vele vrijwilligers van de bibliotheek wordt dit allemaal mogelijk gemaakt. Een bibliotheek als educatie- en kenniscentrum alsmede een ontmoetingsplaats voor inwoners die er ook nog voor zorgt dat mensen in deze moeilijke tijden geholpen worden bij hun aanvragen voor inkomensondersteuning. Dat moet wel een kloppend hart zijn dat blijvende investering verdient.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten