Projectontwikkelaars worden verplicht tot betaalbaar bouwen

Projectontwikkelaars worden verplicht tot betaalbaar bouwen

In de huidige woningmarkt is het voor gemeenten niet eenvoudig om te zorgen voor betaalbare woningen. Toch is de Inwonerspartij de mening toegedaan dat de gemeente alles in het werk moet stellen wat binnen haar vermogen ligt om daar invloed op uit te oefenen. De keuze om in Houten Oost te bouwen helpt daarbij, omdat de gemeente Houten daar grotendeels eigen grond bezit. Daarmee wordt voorkomen dat particulieren tegen veel te hoge prijzen eerst moeten worden uitgekocht en dit geld vervolgens moet worden terugverdiend via nog hogere huizenprijzen.

Ook de recente invoering van een zelfbewonersplicht door dit college vormt een belangrijke maatregel. Huiseigenaren worden daarmee tot een bepaald bedrag verplicht om deze woning zelf te bewonen in plaats dat woningen door vastgoedbedrijven worden opgekocht en met winst worden doorverkocht. Het initiatief van de Inwonerspartij om startersleningen weer mogelijk te maken, biedt eveneens meer kansen voor onze jongeren om een betaalbare woning te krijgen.

Twee weken geleden heeft de coalitie nog een extra impuls gegeven aan betaalbaar bouwen door de doelgroepenverordening. Met dit instrument kan de gemeente sturen op een gewenste mix van betaalbare koop-, middenhuur- en huurwoningen. Dit betekent dat bouwprojecten verplicht worden dat tenminste 66% van de woningen betaalbaar moet zijn. Er zijn nog maar weinig gemeenten in Nederland die een dergelijke eis dwingend vastleggen in een verordening.

Vanuit de oppositie werden voorstellen gedaan tot verdere differentiatie. Dat lijkt sympathiek, maar sluit daarmee de deur volledig af voor wooninitiatieven van eigen inwoners. De Inwonerspartij vindt het belangrijk dat dergelijke initiatieven, zoals Bezield Wonen Houten, doorgang kunnen vinden. Jongeren hebben recht op betaalbare woningen, maar ook senioren hebben in onze ogen recht op bijvoorbeeld een Knarrenhof. De huidige verordening biedt gelukkig de ruimte voor maatwerk. Opvallend is dat de oppositie uiteindelijk tegen de doelgroepenverordening heeft gestemd. Een pijnlijke constatering, want zonder een dergelijke verordening kunnen projectontwikkelaars simpelweg niet verplicht worden betaalbaar te bouwen in onze gemeente. Daar zou toch iedereen voor moeten zijn?

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten